Bài thơ về hưu

Bài thơ về hưu
Jingle Bells, Jingle Bells Cảnh sát đi tất cả các trẻ em trong khoai tây tù rang!


Jingle Bells, Jingle Bells, Cảnh sát đến, Tất cả trẻ em trong nhà tù Rang khoai tây.
tiêu thụ luôn có thu nhập ngày càng tăng. Vì vậy, hầu hết mọi người đi nghỉ hưu nghèo.Catkins dây? Đã nghỉ hưu tuyết. Thật vậy, họ rất khó để phân biệt trôi - em bé. Rau, sinh Cái nóng đầu tiên nhưng chiếc áo lạnh.

Catkins dây? Đã nghỉ hưu tuyết. Thật vậy, họ rất khó để phân biệt trôi - em bé. Rau, sinh Cái nóng đầu tiên nhưng chiếc áo lạnh.